DANH MỤC XÉT NGHIỆM
THỦ THUẬT NGOẠI KHOA - CHẤN THƯƠNG
300.000
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC
50.000
30.000
60.000
XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH
120.000
200.000
100.000
60.000
2.500.000
250.000
250.000
250.000
100.000
150.000
200.000
150.000
80.000
60.000
650.000
200.000
2.800.000
70.000
120.000
XÉT NGHIỆM NỘI TIẾT HOÓC MÔN
150.000
30.000
180.000
180.000
180.000
XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU
50.000
140.000
150.000
40.000
XÉT NGHIỆM SINH HÓA
60.000
50.000
40.000
80.000
60.000
100.000
30.000
50.000
70.000
40.000
30.000
50.000
30.000
30.000
40.000
XÉT NGHIỆM TẾ BÀO - KHỐI U
250.000
220.000
210.000
200.000